Nøysom arkitekter ble stiftet i august 2015 av arkitektene Trygve Ohren, Cathrine Johansen Haanes og Haakon Haanes, som alle har studert sammen ved NTNU i Trondheim.

Vi er kanskje mest kjent for å stå bak et eksperimentelt selvbyggerboligprosjekt på det byøkologiske forsøksområdet Svartlamon i Trondheim, hvor fem familier har bygget sine egne hus ved hjelp av enkle midler og utstrakt gjenbruk. Prosjektet ble påbegynt i 2013, mens vi fortsatt var studenter, og stod ferdig i 2017. Som et av veldig få alternative boligprosjekter som har blitt realisert i Norge de siste årene, har eksperimentboligene fått mye oppmerksomhet, og har blant annet vært stilt ut på Nasjonalmuseet for arkitektur i Oslo, og vært presentert i Bergen, Trondheim, Oslo, Stockholm, København, Berlin, Brighton og Beijing.

Vi ønsker å øke bevisstheten om verdien av nøysomhet i arkitekturen, i en tid hvor effektivitet er det store mantraet. I motsetning til effektivitet er nøysomhet subjektivt. Vi ønsker ikke å tre vår idé om livskvalitet over hodet på folk, men forsøker å utvikle rammer som hjelper våre klienter å føle eierskap til og ta ansvar for sine bygde omgivelser. Dette muliggjør en mer bevisst livsstil enn rollen som passiv forbruker.

Nøysomhet, det å nøye seg med lite; å sette pris på de nære ting, er en verdi som har gjennom tidene har vært en forutsetning for å klare seg langs vår karrige, værharde kyst.

De siste årene har begrepet, som en stund var i vanry, igjen dukket opp som en motreaksjon til tiår med overforbruk, sløsing og tap av umistelige ressurser, i en søken etter å tilfredstille stadig nye og konstruerte behov.

Vi tror at vi trenger en mer nøysom arkitektur. En arkitektur som har en ansvarlig holdning til ressurser og forbruk fordi den nettopp stiller spørsmål om hva vi trenger og hva som gjør oss lykkelige, og ikke bare hva vi er villige til å betale for. En arkitektur som for eksempel spør om ikke mange ville foretrekke å være med å planlegge og bygge sin egen bolig framfor å flytte inn i en ferdigmøblert leilighet; om ikke kreativt gjenbruk ofte skaper bedre og mer varierte omgivelser enn de nyeste materialene; om ikke de enkle og nære ting ofte gir oss mer enn påkostede statussymboler; og ikke minst om ikke mer nøysomhet er akkurat det vi trenger for å skape et mer bærekraftig og inkluderende samfunn.

Nøysom arkitekter (which is best translated to English as «frugal architects» was founded in August 2015 by the recently graduated architects Trygve Ohren, Cathrine Johansen Haanes and Haakon Haanes, who met studying together at NTNU in Trondheim.

Our first and most influental project, is an experimental house project built by a group of self builders at the urban ecological research area of Svartlamon in Trondheim, a project we initiated back in 2013 while we were still students, and that was finished in 2017. More information about the project can be found at www.eksperimentboliger.no.

We seek to increase awareness of the value of frugality (or nøysomhet) in architecture in a time where efficiency is the big mantra. In contrast to efficiency, frugality is subjective. Our goal is not to tell others how they ought to live, but to develop a framework that empowers our clients to take responsibility for their own physical environment. This encourages a more conscious lifestyle, as opposed to being a passive consumer.
Nøysomhet in Norwegian, to be content with little, or to appreciate the small things, has been a key to survival on our rugged, weathered coast.

In the last few years the term, which for a while suffered under negative connotations, has reappeared as a reaction to decades of unsustainable consumption and overspending, losing invaluable resources in a meaningless struggle to satisfy artificially constructed wants and needs.

We believe that we need a more nøysom, or frugal architecture. A more environmentally responsible architecture that asks what we need and what makes us happy, and not just what we are willing to pay for. An architecture that for example asks if not some people would prefer to plan and build their own dwelling rather than move into a fully furnished apartment; if not creative reuse often creates a more satisfying and beautiful environment than the newest materials; if not the simple things close to us are preferable to costly status objects, and not least if not more frugality is exactly what we need to create a more sustainable built environment.©Nøysom arkitekter AS, Oslo, Norway